تاریخ امروزجمعه , 11 فوریه 2022

عرضه اولیه سال 1400

عرضه اولیه توسن

عرضه اولیه توسن (شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین)

عرضه اولیه فسبزوار

عرضه اولیه فسبزوار (شرکت پارس فولاد سبزوار)

نقدینگی لازم عرضه اولیه کیمیاتک (شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک)

نقدینگی لازم عرضه اولیه کیمیاتک (شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک)

نقدینگی لازم عرضه اولیه فجهان (شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان)

نقدینگی لازم عرضه اولیه فجهان (شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان)

عرضه اولیه فجهان (شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان)

عرضه اولیه فجهان (شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان)

عرضه اولیه کیمیاتک

عرضه اولیه کیمیاتک (شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک)

نقدینگی لازم عرضه اولیه مدیریت (شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی)

نقدینگی لازم عرضه اولیه مدیریت (شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی)

نقدینگی لازم عرضه اولیه مدیریت (شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی)

عرضه اولیه مدیریت (شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی)

عرضه اولیه وهامون

عرضه اولیه وهامون (شرکت سرمایه گذاری هامون صبا)

اطلاعیه عرضه اولیه سپید

عرضه اولیه سپید (شرکت سپید ماکیان)