تاریخ امروزچهارشنبه , 9 فوریه 2022

لیست عرضه اولیه های سال 1400

عرضه اولیه توسن

عرضه اولیه توسن (شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین)

عرضه اولیه فسبزوار

عرضه اولیه فسبزوار (شرکت پارس فولاد سبزوار)

نقدینگی لازم عرضه اولیه کیمیاتک (شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک)

نقدینگی لازم عرضه اولیه کیمیاتک (شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک)

نقدینگی لازم عرضه اولیه فجهان (شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان)

نقدینگی لازم عرضه اولیه فجهان (شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان)

عرضه اولیه فجهان (شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان)

عرضه اولیه فجهان (شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان)

عرضه اولیه کیمیاتک

عرضه اولیه کیمیاتک (شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک)

نقدینگی لازم عرضه اولیه مدیریت (شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی)

نقدینگی لازم عرضه اولیه مدیریت (شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی)

نقدینگی لازم عرضه اولیه مدیریت (شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی)

عرضه اولیه مدیریت (شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی)

اطلاعیه عرضه اولیه سپید

عرضه اولیه سپید (شرکت سپید ماکیان)

اطلاعیه عرضه اولیه لطیف

عرضه اولیه لطیف (شرکت محصولات کاغذی لطیف)